ALGEMENE VOORWAARDEN Huureentrailer.be Pieter Vanyzere

1. De huurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
2. De huurder verbindt zich ertoe de aanhangwagen niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, competities, enz. noch het voertuig verder te verhuren of de huur af te staan aan derden.
3. Indien een andere bestuurder bij een ongeval betrokken is, dan diegene die op het huurcontract vermeld, blijft de op het verhuurcontract vermelde persoon voor de integrale schade tegenover Huureentrailer.be Pieter Vanyzere verantwoordelijk.
4. Een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg wordt zonder bijpremie verzekerd door de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen mits dit tijdig gemeld wordt aan deze laatsten. De huurder is dus verantwoordelijk voor deze melding aan de verzekeringsmaatschappij en bijgevolg het in orde stellen van de verzekering BA motorrijtuigen.
5. De huurder is gehouden de maximale toegelaten massa’s van de aanhangwagen en de sleep te respecteren zoals deze bepaald zijn voor de betrokken aanhangwagen in navolging van het Koninklijke Besluit Technische eisen van 15-03-1968. Dergelijke overschrijdingen zijn altijd voor eigen risico van de huurder.
6. De waarborg van € 300 is te betalen bij afhaling.
7. Bij het te laat binnenbrengen van een aanhangwagen wordt forfaitair een bedrag van € 30 per dag in rekening gebracht buiten de nog verschuldigde huur. Een aanhangwagen die meer dan 24 uur te laat is zal onmiddellijk bij de politie worden geseind en een klacht zal worden neergelegd. Tenzij anders afgesproken. De waarborg wordt automatisch ingehouden als schadevergoeding voor de verhuurder en de huurder blijft aansprakelijk voor het eigen risico.
8. De huur vangt aan en eindigt bij Huureentrailer.be te Oostrozebeke.
9. De huurder verbindt zich ertoe voor elke dag stilstand (na de huurperiode) aan de verhuurder een som van € 30 per dag te betalen.
10. Bij defect van de aanhangwagen kan de huurder Huureentrailer.be Pieter Vanyzere niet verantwoordelijk stellen voor de kosten van verder vervoer van personen en/of bagage en kan hij tevens geen schadevergoeding claimen.
11. Bij defect van de aanhangwagen moet Huureentrailer.be Pieter Vanyzere dadelijk verwittigd worden en zal er toestemming van Huureentrailer.be Pieter Vanyzere nodig zijn om herstellingen hoger dan € 30 Euro te laten uitvoeren.
13. De huurder verklaart de aanhangwagen te hebben nagezien alvorens vertrek en het in goede mechanische staat en zonder defect in ontvangst te hebben genomen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal aan/van de aanhangwagen voorgevallen tijdens de periode dat de aanhangwagen ter zijner beschikking staat.De verhuurder kan betaling van een wasbeurt eisen indien de aanhangwagen in vervuilde toestand wordt binnengebracht.
14. De huurder verklaart alle materiaal en sleutels in ontvangst te hebben genomen samen met de aanhangwagen. Ingeval er materiaal of sleutels verloren zijn geraakt gedurende de verhuring zal de huurder een schadevergoeding ter waarde van het verloren voorwerp betalen zonder enige ingebrekestelling.
15. De huurder verbindt zich ertoe de gehuurde aanhangwagen gedurende de huurperiode goed te onderhouden. Schade ontstaan door nalatigheid zal in zijn geheel verhaald worden op de huurder.
16. De huurder verbindt zich ertoe alle verantwoordelijkheid te dragen voor schade en onkosten ontstaan door ongevallen en processen-verbaal alsook hun gevolgen die niet zouden gedekt zijn door de verzekering of die verhaald worden op de bestuurder.
17. De beschadigde of defecte aanhangwagen zal altijd op kosten van de huurder tot bij Huureentrailer.be Pieter Vanyzere gebracht worden. De huurder staat in voor alle sleepkosten.
18. Alle herstellingen van schade door ongevallen of wat dan ook veroorzaakt, moeten uitgevoerd worden door de verhuurder of diegene aan wie de verhuurder de opdracht tot herstelling geeft.
20. Voor aanhangwagens die niet vrijwillig worden teruggebracht en door ons dienen afgehaald te worden zullen de desbetreffende kosten worden verhaald op de huurder en dat met een minimum van € 125.
21. Huureentrailer.be Pieter Vanyzere kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade,verlies of diefstal van uw motorfiets bij gebruik van de trailer.